fbpx
sy4

Regulamin

Zapoznaj się z zasadami korzystania z Taagly

Ostatnia aktualizacja 24.02.2020

Definicje

Usługodawca (Taagly) – Podmiotem udostępniającym System i zarządzającym nim jest 4sales Bartosz Kruszelnicki, ul. Lelewela 4a/1, 53-505 Wrocław NIP: 612 174 31 05.

Usługa (zwana też Systemem) – płatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegająca na udostępnianiu Klientowi aplikacji w modelu SaaS pod nazwą Taagly służącej do zarządzania zadaniami i projektami

Klient (zwany też Usługobiorcą) – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie firmowej usługodawcy, posiadający prawną zdolność do zaciągania we własnym imieniu (lub imieniu innej firmy lub organizacji) zobowiązań i nabywania praw. Klientem może być osoba prawna lub fizyczna.

Konto Klienta – elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Klienta w Systemie (również w sytuacji gdy Klientem jest osoba fizyczna). Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Klient musi utworzyć Konto Klienta poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie www.taagly.com

Sieć (zwana też Siecią Klienta lub Organizacją) – Usługa udostępniona i skonfigurowana dla konkretnego Klienta, utworzona wraz z utworzeniem Konta Klienta. Każdy Klient posiada dostęp do własnej, indywidualnej Sieci. Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkowników są widoczne i dostępne tylko i wyłącznie w ramach tej samej Sieci, w której zostały wprowadzone.

Użytkownik – każda osoba, której Klient udzielił zezwolenia na korzystanie ze swojej Sieci. Użytkownikiem może, ale nie musi, być pracownik Klienta. Użytkownik identyfikowany jest na podstawie adresu e-mail oraz hasła.

Konto użytkownika – elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Użytkownika w Systemie. Konto użytkownika może być przypisane do jednego lub wielu Kont Klienta. Użytkownik posiada dostęp do Sieci danego Klienta, jeśli Konto Użytkownika jest przypisane do Konta Klienta.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca świadczenia Usług na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Administrator – Użytkownik wybrany przez Klienta, posiadający podwyższone uprawnienia, w tym posiadający uprawnienia umożliwiające zmianę danych Klienta oraz zapraszanie Użytkowników do korzystania z Sieci Klienta. W momencie zakładania nowego Konta Klienta, jest tworzone Konto Użytkownika, który zostaje Administratorem firmy. Administrator może w dalszej kolejności udzielić uprawnień administracyjnych innym Użytkownikom, bądź przekazać im je.

Plan abonamentowy – Klient może wybrać jeden z dostępnych planów. Poszczególne plany mogą różnić się oferowaną funkcjonalnością Systemu, limitami ilościowymi, oraz opłatami. Warunki poszczególnych planów wraz z ich cennikiem dostępne są na stronie firmowej Usługi.

Okres próbny – wskazany przez Usługodawcę okres kolejnych 14, 30 lub 60 dni, w którym działanie Usługi udostępnione jest Klientowi w sposób bezpłatny. Szczegóły dostępne w cenniku na stronie firmowej Usługi

Strona firmowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://taagly.com wraz z podstronami, gdzie umieszczone są wszystkie informacje dotyczące Usługi.

Treść – oznacza wszelkie informacje, dane, kody, wideo, obrazy, teksty, dokumenty i inne materiały wszelkiego rodzaju, które są przesyłane/publikowane/udostępniane przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Systemu Taagly

Odwiedzający witrynę – osoby, które przeglądają Stronę Firmową Usługodawcy. Mogą być to Klienci, Użytkownicy jak i osoby, które nie korzystają z Usługi Taagly.

Postanowienia ogólne

Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

Prawa autorskie i prawo własności dotyczące Usługi przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe Systemu są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody usługodawcy.

Korzystając z Usługi, zgadzasz się na niniejszy Regulamin. Jeśli nie zgadzasz się warunkami Regulaminu, nie korzystaj z Usługi Taagly. Jeśli korzystasz z usługi Taagly w imieniu organizacji takiej jak pracodawca, zgadzasz się na niniejszy Regulamin w imieniu tej organizacji oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do wyrażenia zgody na ten Regulamin w imieniu tej organizacji. W takim przypadku “Klient”, “Konto Klienta”, “Sieć klienta” będą odnosić się do tej organizacji.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu Usługi. Należy regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmodyfikowany Regulamin lub nie możesz ich przestrzegać, musisz zaprzestać korzystania z Usługi. Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie po ich opublikowaniu na niniejszej stronie i będzie obowiązywał w trybie ciągłym, o ile nie zostanie to inaczej określone w powiadomieniu. Dalsze korzystanie z Usług po takiej aktualizacji stanowi wiążącą akceptację takich zmian.

Usługa jest kontrolowana i obsługiwana przez Usługodawcę z jego biura w Polsce. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń, że Usługi są odpowiednie do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które uzyskują dostęp lub korzystają z Usługi z innych lokalizacji, robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnym prawem.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

Korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy między Usługodawcą a Klientem co skutkuje z uzyskaniem czasowej licencji na użytkowanie Usługi.

Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w na Stronie Firmowej Usługi. W ten sposób uruchamiane jest Konto Klienta i Sieć Klienta.

Poprzez utworzenie Konta Klienta, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki. Umowa łączy Usługodawcę z Klientem, ale z Usługi mogą korzystać również inni Użytkownicy upoważnieni do tego przez Klienta w ramach Sieci.

Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Klient i Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w dowolnej chwili, dezaktywując swoje konto w panelu ustawień w Usłudze Taagly. Usługodawca nie zwraca opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta.

Wypowiedzenie umowy wiąże się z nieodwracalnym usunięciem Konta Klienta i Sieci Klienta wraz ze wszystkimi danymi. Faktyczne usunięcie danych z Systemu może zająć do 14 dni kalendarzowych od chwili wypowiedzenia Umowy.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę Klientowi przysługuje zwrot części zapłaconego Usługodawcy wynagrodzenia za korzystanie z Systemu, proporcjonalnie do okresu czasu, jaki pozostał od chwili rozwiązania umowy w wyniku wypowiedzenia do dnia, do którego Umowa by obowiązywała, gdyby Usługodawca nie dokonał wypowiedzenia.

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) w sytuacji, gdy Klient lub jego Użytkownicy, mimo uprzedniego upomnienia go przez Usługodawcę, korzystają z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem. W takiej sytuacji, Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconego Usługodawcy z góry wynagrodzenia, ani jakiejkolwiek jego części, za korzystanie z Systemu przez cały czas trwania Umowy.

Zaleganie z opłatami za Usługę przez Klienta przez okres dłuższy niż 30 dni traktowane jest jako rezygnację z usług bez podania przyczyny. Usługodawca może usunąć w takim przypadku Konto i Sieć Klienta.

Sposób i termin zapłaty

Umowa/Usługa może mieć charakter odpłatny albo nieodpłatny.

Od charakteru umowy oraz wysokości wynagrodzenia (w przypadku umowy odpłatnej) zależą funkcje Systemu dostępne dla Klienta oraz jego Użytkowników. Szczegółowe zestawienie funkcji w zależności od charakteru Umowy oraz wysokości wynagrodzenia w przypadku umowy odpłatnej znajdują się w cenniku dostępnym na stronie firmowej usługi oraz panelu ustawień w Usłudze Taagly.

Klient korzystający z darmowej Usługi nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat określonych w niniejszym regulaminie. Usługodawca ma prawo do zablokowania Klientowi usługi o charakterze nieodpłatnym jeśli na darmowym Koncie Klienta stwierdzi brak logowania powyżej 3 miesięcy.

Płatna usługa wymaga wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem.

Rozliczenie następuje za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayPal, który jest zintegrowany z Usługą Taagly. Oczekiwanie na zarejestrowanie płatności w elektronicznym systemie płatności PayPal wynika z regulaminu serwisu PayPal i może trwać od kilku minut do kilkudziesięciu godzin. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z oczekiwania na zarejestrowanie płatności.

Opłata za korzystanie z Usługi zostaje naliczana z góry za jeden okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy uzależniony jest od wyboru Klienta i może być miesięczny lub roczny. Opłata może zostać pomniejszona o rabat udzielany w przypadku wyboru planu półrocznego lub rocznego.

Usługodawca informuje Klienta o zbliżającym się końcu opłaconego okresu. Powyższe komunikaty zostają wysyłane na 14 dni przed końcem opłaconego okresu w przypadku rozliczenia rocznego lub 7 dni w przypadku rozliczenia miesięcznego.

Powyższa informacja jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres mailowy Administratora Konta (gdy jest więcej niż jeden Administrator, informacja jest wysyłana na adres każdego z Administratorów) oraz komunikatami w systemie Taagly.

Konto nieopłacone zostaje automatycznie zablokowane po 14 dniach w przypadku rozliczenia rocznego lub po 7 dniach w przypadku rozliczenia miesięcznego. Dostęp zostaje przywrócony w momencie wniesienia opłaty za Usługę. Jeśli Klient po zablokowaniu nie opłaci swojego konta to po upływie 30 dni od braku płatności konto zostaje trwale usunięte.

Klient może w każdej chwili zmienić plan taryfowy na wyższy. Wymagane jest wówczas dopłacenie różnicy za miesiące pozostałe do końca czasu opłaconego wcześniej przez Klienta. Miesiące niepełne liczone są proporcjonalnie.

Wszystkie ceny podane są bez podatku VAT zgodnie z artykułem (art. 43 ust 1 ustawy o VAT lub art. 82 ust 3 ustawy o VAT). Rachunek za usługę wystawiany zostanie na dane wskazane przez Klienta na Koncie Klienta w ustawieniach Usługi. Rachunki za usługę będą dostępne do pobrania w Usłudze w sekcji “Zarządzanie Siecią”.

Aktywność na Koncie Klienta i Koncie Użytkownika

Klient jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści związane ze swoim kontem.

Klient zapraszając (przypisując) Użytkowników do swojej Sieci, stwierdza że posiada zaufanie do tych Użytkowników i jest odpowiedzialny za nich. Klient jest zobowiązany zapoznać Użytkowników swojej Sieci z treścią Regulaminu oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi korzystania z Systemu.

Użytkownik zaproszony do Sieci Klienta, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Klient jest właścicielem wszystkich treści przesłanych lub przesłanych do Usługi i kontroluje korzystanie z Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Klient i Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła do swojego Konta w bezpiecznym miejscu.

Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie Usługodawcy, jeśli dowiedział się o nieautoryzowanym użyciu lub uzyskaniu dostępu do Konta Klienta lub Konta Użytkownika w ramach swojej Sieci. Klient rozumie i zgadza się, że Usługodawca może wymagać od Klienta podania informacji, które mogą posłużyć do potwierdzenia jego tożsamości i zapewnienia bezpieczeństwa Konta Klienta lub Konta Użytkownika.

Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub koszty obsługi prawnej, które Klient może ponieść w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę, bez wiedzy i/lub autoryzacji Klienta lub Użytkownika oraz bez względu na to, czy poinformował nas o takim nieuprawnionym użyciu.

Usługodawca nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej w stosunku do materiałów, które są zamieszczane w ramach Sieci Klienta.

Usługodawca nie kontroluje treści publikowanych za pośrednictwem Systemu. W żadnym wypadku Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakiejkolwiek Treści przesłanej i udostępnionej za pośrednictwem Usługi.

Wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści zamieszczane w Systemie ponosi Klient oraz Użytkownik Konta Klienta, który te treści przesłał. Oznacza to, że Klient a nie Usługodawca, jest w pełni odpowiedzialny za całą Treść publikowaną i udostępnianą za pośrednictwem Usługi poprzez Konto Klienta (w tym również Użytkowników Konta Klienta).

Klient i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może uzyskać dostęp do informacji o Koncie Klienta lub Koncie Użytkownika w takich przypadkach jak:

 • przestrzeganie wszelkich obowiązujących procedur prawnych;
 • egzekwowanie niniejszego Regulaminu;
 • odpowiadania na roszczenia, że jakakolwiek Treść narusza prawa osób trzecich;
 • odpowiadania na prośby Klienta o obsługę;
 • w celu ochrony prawa, własności lub bezpieczeństwa Usługodawcy, Klientów, Użytkowników, opinii publicznej;
 • w celu rozwiązywania problemów technicznych lub reklamacji;
 • w celu odpowiedzi na pytania Klienta (jeżeli wymaga tego sytuacja);

Ograniczenia

Klient zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.

Zabronione jest umieszczanie w zasobach Systemu materiałów niedozwolonych prawem, oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania Systemu, podejmowania prób wykradania danych innych Klientów i Użytkowników, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań.

W przypadku korzystania przez Klienta i jego Użytkowników z Systemu z naruszeniem Regulaminu, Usługodawca może dokonać dezaktywacji Konta Klienta i jego Użytkowników do czasu wyjaśnienia sprawy z Klientem, o czym poinformuje Klienta w za pomocą poczty elektronicznej. Wiadomość tą traktuje się jako upomnienie. Jeżeli mimo uprzedniego upomnienia, Klient lub Użytkownicy Konta Klienta nadal korzystają z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Funkcjonowanie usługi

Usługodawca zrobi wszystko co w jego mocy, by system działał w sposób ciągły i bezproblemowy.

Krótkotrwałe przerwy techniczne w funkcjonowaniu serwisu są możliwe, informacja o nich przesyłana będzie drogą mailową.

W wyjątkowych sytuacjach mogą pojawić się przerwy nieplanowane, spowodowane usterkami, na które Usługodawca nie ma wpływu.

Jeśli Klient napotyka jakiekolwiek trudności, Usługodawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, by przywrócić pełną poprawność serwisu.

Wszelkie usterki i nieprawidłowości Klient powinien zgłaszać mailowo na adres contact@taagly.com. Taka współpraca umożliwi optymalizację serwisu i zapewni pełne wsparcie techniczne dla Klienta.

Problemy zgłoszone przez Klienta mogą wymagać ingerencji w architekturę danych i ustawienia techniczne. Są to działania niezbędne do właściwego funkcjonowania serwisu, które nie mogą powodować utraty danych.

Problemy usuwane są gdy dotyczą funkcji serwisu opisanych na stronie internetowej https://taagly.com. Usługodawca nie ma obowiązku zapewniania nowych funkcji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi z jakiegokolwiek powodu, w tym, z powodu naprawy, planowanej konserwacji lub aktualizacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego niedogodności dla Klienta czy utracone korzyści.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze lub do zaprzestania świadczenia pewnych aspektów lub funkcji Usługi bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zmiany tego typu.

Oświadczenie o gwarancji

Usługa Taagly są dostarczona jest na zasadzie “tak jak jest”. Klient decydując się na korzystanie z Usługi zweryfikował i akceptuje aktualne możliwości Systemu Taagly.

Usługodawca zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Usługodawca nie udzielaj żadnej gwarancji, że Usługa będzie wolna od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Usługi według własnego uznania i ryzyka. Usługodawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w systemie komputerowym, utratę lub uszkodzenie danych lub inne szkody wynikające z dostępu użytkownika do Usługi lub korzystania z niej.

Znaki towarowe

TAAGLY jest zastrzeżonym znakiem towarowym Usługodawcy w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA. Znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być stosowane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Usługodawcy, a która w jakikolwiek sposób może wprowadzać klientów w błąd, lub który dyskredytuje lub kompromituje Usługodawcę.

Prawa autorskie

Ponieważ Taagly prosi innych o poszanowanie praw własności intelektualnej, szanuje również prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w usłudze Taagly narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia Usługodawcy na adres contact@taagly.com i dołączenia następujących informacji:

 • Twoje pełne imię i nazwisko oraz podpis elektroniczny lub fizyczny
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innego przedmiotu, który Twoim zdaniem został naruszony
 • potrzebne informacje aby prawidłowo zidentyfikować i zlokalizować te treści (w tym odpowiedni adres URL)
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail
 • oświadczenia w treści zawiadomienia:

Usługodawca zareaguje na takie powiadomienia, usuwając materiał naruszający prawa lub wyłączając wszystkie linki do materiału naruszającego prawa. Usługodawca przerwie dostęp odwiedzającego do strony i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach użytkownik zostanie uznany za naruszającego prawa autorskie. W przypadku takiego rozwiązania Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot uprzednio zapłaconych za usługę Taagly.

Start typing and press Enter to search