fbpx
sy4

Polityka prywatności, RODO, pliki cookies

Przeczytaj w jaki sposób dbamy o Twoje dane

Definicje

Usługodawca (zwany też Taagly) – Podmiotem udostępniającym System i zarządzającym nim jest PEARBIT GENICS Witold Królikowski, NIP: 8722086386, ul. Beethovena 46/2, 52-129 Wrocław.

Usługa (zwana też systemem) – płatna lub nieodpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegająca na udostępnianiu Klientowi aplikacji w modelu SaaS pod nazwą Taagly służącej do zarządzania zadaniami i projektami

Klient (zwany też Usługobiorcą) – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie firmowej usługodawcy, posiadający prawną zdolność do zaciągania we własnym imieniu (lub imieniu innej firmy lub organizacji) zobowiązań i nabywania praw. Klientem może być osoba prawna lub fizyczna.

Konto klienta – elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Klienta w Systemie (również w sytuacji gdy Klientem jest osoba fizyczna). Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Klient musi utworzyć Konto Klienta poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie www.taagly.com

Sieć (zwana też siecią klienta) – Usługa udostępniona i skonfigurowana dla konkretnego Klienta, utworzona wraz z utworzeniem Konta Klienta. Każdy Klient posiada dostęp do własnej, indywidualnej Sieci. Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkowników są widoczne i dostępne tylko i wyłącznie w ramach tej samej Sieci, w której zostały wprowadzone.

Użytkownik – każda osoba, której Klient udzielił zezwolenia na korzystanie ze swojej Sieci. Użytkownikiem może, ale nie musi, być pracownik Klienta. Użytkownik identyfikowany jest na podstawie adresu e-mail oraz hasła.

Konto użytkownika – elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Użytkownika w Systemie. Konto użytkownika może być przypisane do jednego lub wielu Kont Klienta. Użytkownik posiada dostęp do Sieci danego Klienta, jeśli Konto Użytkownika jest przypisane do Konta Klienta.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca świadczenia Usług na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Administrator firmy – Użytkownik wybrany przez Klienta, posiadający podwyższone uprawnienia, w tym posiadający uprawnienia umożliwiające zmianę danych Klienta oraz zapraszanie Użytkowników do korzystania z Sieci Klienta. W momencie zakładania nowego Konta Klienta, jest tworzone Konto Użytkownika, który zostaje Administratorem firmy. Administrator może w dalszej kolejności udzielić uprawnień administracyjnych innym Użytkownikom, bądź przekazać im je.

Plan abonamentowy– Klient może wybrać jeden z dostępnych planów. Poszczególne plany mogą różnić się oferowaną funkcjonalnością Systemu, limitami ilościowymi, oraz opłatami. Warunki poszczególnych planów wraz z ich cennikiem dostępne są na stronie firmowej Usługi.

Okres próbny – wskazany przez Usługodawcę okres kolejnych 14, 30 lub 45 dni, w którym działanie Usługi udostępnione jest Klientowi w sposób bezpłatny. Szczegóły dostępne w cenniku na stronie firmowej Usługi.

Strona firmowa Usługodawcy – strona internetowa dostępna pod adresem https://taagly.com wraz z podstronami, gdzie umieszczone są wszystkie informacje dotyczące Usługi.

Treść – oznacza wszelkie informacje, dane, kody, wideo, obrazy, teksty, dokumenty i inne materiały wszelkiego rodzaju, które są przesyłane/publikowane/udostępniane przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Systemu Taagly

Administrator danych osobowych – Usługodawca

Odwiedzający witrynę – osoby, które przeglądają Stronę Firmową Usługi. Mogą być to Klienci, Użytkownicy jak i osoby, które nie korzystają z Usługi Taagly.

Informacje ogólne

Zbieramy tylko te informacje, które są nam rzeczywiście potrzebne.

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych (zgodnie z RODO), jak również kwestie plików cookies dla Usługi Taagly oraz dla Strony Firmowej Usługi.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi zasadami, nie otwieraj ani nie korzystaj z Usługi Taagly lub Strony Firmowej Usługi oraz żadnej innej części działalności Taagly.

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Usługodawca.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. w szczególności: realizacji procesu sprzedaży usług, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, dokonywania rozliczeń, obsługi sieci Konta Klienta i Kont Użytkowników, obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami), a także dla celów podatkowych, rachunkowych, archiwalnych oraz statystycznych.

3.Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest nieodzowne do zawarcia umowy i pełnowartościowego korzystania z systemu.

 • Aby założyć konto w Usłudze, Użytkownik/Klient dostarczy nam podstawowe informacje, które mogą zawierać Imię i Nazwisko, adres e-mail. Będzie wtedy możliwość podania opcjonalnych informacji profilowych, takich jak fotografia lub podstawowe dane demograficzne.
 • Aby otrzymać fakturę za Usługę, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 • Żeby skontaktować się z działem pomocy konieczne jest podanie adresu e-mail, nazwy firmy, nazwy użytkownika

4. Korzystanie z Usługi polega na wprowadzaniu do Sieci Klienta przez Klienta oraz Użytkowników różnych danych, m.in.: nazw obszarów roboczych, projektów, tagów, zadań lub treści komentarzy. Usługodawca nie przetwarza tych danych w żaden sposób poza utrzymywaniem ich na serwerach oraz wykonywaniem regularnych kopii zapasowych.

Jeśli Klient/Użytkownik na swoim Koncie w Sieci regularnie umieszcza dane osobowe innych osób fizycznych takich jak kontrahenci, klienci, współpracownicy, Klient może w takiej sytuacji w razie potrzeby podpisać z Usługodawcą Umowę o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych. W tym celu Klient powinien wysłać zapytanie na adres e-mail: contactpastedGraphic.pngtaagly.com

5. Zawartość Sieci Klienta jest gromadzona, wykorzystywana i udostępniana przez Usługodawcę zgodnie z instrukcjami Klienta, w tym wszelkimi obowiązującymi warunkami Umowy Klienta (Regulaminem) lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Klient, a nie Usługodawca, określa własne, wewnętrzne zasady dotyczące przechowywania, dostępu, modyfikacji, usuwania, udostępniania i przechowywania Treści.

Na przykład Klient może zapewnić lub usunąć dostęp do Usługi Użytkownikom, włączać lub wyłączać integracje stron trzecich, zarządzać uprawnieniami, ustawieniami przechowywania i eksportowania, przypisywać Użytkowników lub udostępniać Obszary Robocze, Projekty, Zadania.

Należy sprawdzić z Klientem zasady i ustawienia, które wprowadził w odniesieniu do Treści w Sieci dostarczonej podczas korzystania z Usługi.

6.W trakcie korzystania z Usługi zbierane są informacje o tym, w jaki sposób Klient/Użytkownik wchodzi w interakcję z Usługą Taagly. Informacje obejmują takie dane jak adres IP, typ przeglądarki i ustawienia, strony odsyłające / wyjściowe i adresy URL, liczba kliknięć, informacje o datach i znacznikach czasowych, preferencje językowe, dane z plików cookie i podobnych technologii, przybliżona lokalizacja geograficzna wywnioskowana z adresu IP.

7. Klient może połączyć się z zewnętrznymi integracjami (np. OneDrive, Google Drive, Dropbox lub inne) za pośrednictwem Usługi Taagly. Jeśli Klient zainicjuje te połączenia, akceptuje fakt, że Usługodawca udostępni informacje o Kliencie, które są wymagane, aby umożliwić korzystanie z integracji stron trzecich za pośrednictwem Usługi.

Włączając te połączenia, Klient upoważnia Usługodawcę do łączenia się i uzyskiwania dostępu do informacji dostarczanych za pośrednictwem tych połączeń, i akceptuje, że zasady ochrony prywatności reguluje konkretna zewnętrzna usługa. Jeśli nie chcesz udostępniać tych informacji, nie inicjuj tych połączeń.

8. Wszelkie dane osobowe, które otrzymuje Usługodawca za pośrednictwem Sieci Klienta traktowane są jako poufne. Usługodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów o ich ochronie.

9. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.

10. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia – informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana.

11. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak już wspomniano w pkt.4 i 5 niniejszego paragrafu to Klient (oraz jego Użytkownicy) jest odpowiedzialny za dane umieszczone w swojej Sieci Klienta. Mając to na uwadze Usługodawca w pierwszej kolejności poprosi Klienta o wyjaśnienie wszelkich sporów gdyż to on jest odpowiedzialny za umieszczone dane w Usłudze.

Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu contactpastedGraphic.pngtaagly.com

Wycofanie/modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub modyfikacją.

12. Aby optymalizować funkcjonowanie Usługi Taagly oraz komunikację z Klientami, Użytkownikami i osobami zainteresowanymi Usługą, Usługodawca korzysta z zewnętrznych serwisów:

a) Tido Chat – do obsługi komunikacji z Klientami/Użytkownikami kontaktującymi się z działem wsparcia klienta.

b) Google Analytics – do celów statystycznych związanych z potrzebą optymalizacji wyglądu i funkcjonalności stron Usługi oraz oferty. W ramach tego narzędzia pozyskujemy dane demograficzne, geolokalizacyjne użytkowników oraz dane o wykorzystywanym przez nich sprzęcie oraz zachowaniu na Stronie Firmowej Usługi oraz

c) Facebook – do komunikacji z użytkownikami i promowania usługi Taagly. Na Facebooku korzystamy z usługi „Facebook Custom Audience”, w ramach której przechowujemy adresy email użytkowników oraz typy posiadanych przez nich kont w Usłudze na potrzeby targetowania reklam na Facebooku. Na Stronie Firmowej Usługi posiadamy także piksel Facebooka, usługę do śledzenia użytkowników Facebooka odwiedzających stronę, aby móc do nich docierać z reklamą w serwisie Facebook

d) Amazon Web Services (AWS)– Hosting i infrastruktura zaplecza. Ten rodzaj usług ma na celu hosting danych i plików, które umożliwiają uruchomienie i dystrybucję Usługi Taagly, a także zapewnienie gotowej infrastruktury do uruchamiania określonych funkcji lub części Usługi Taagly. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem rozproszonych geograficznie serwerów, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.

e) Usługodawca korzysta z usług firmy zewnętrznej PayPal.com przetwarzającej płatności kartą kredytową w celu zbierania informacji o płatności, w tym numeru Twojej karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i numeru telefonu. W takich okolicznościach usługodawca będący stroną trzecią, a nie Taagly, przechowuje informacje o płatnościach w imieniu Usługodawcy.

14. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google, Amazon. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie wyłącznie takim ppodmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl

Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

Usługa Taagly a RODO

1. Usługodawca mocno wspiera prawodawstwo dotyczące prywatności danych, ponieważ uważa, że silne praktyki w zakresie prywatności są dobre dla Klientów/Użytkowników, a przez to dobre dla Usługodawcy..

Usługodawca zrobi wszystko aby wesprzeć wysiłki Klientów w zakresie zgodności z RODO, dostarczając informacje o danych gromadzonych, przesyłanych i zapisywanych przez Taagly na Koncie Klienta i jego Sieci. Biorąc to pod uwagę, Usługodawca nie jest w stanie zaoferować porady prawnej dotyczącej tego, jak Klient, Użytkownicy Konta lub jego organizacja osiąga zgodność z RODO.

2. Serwery Taagly znajdują się w Irlandii, co oznacza, że Usługodawca musi spełniać europejskie dyrektywy o ochronie danych, a także Polską Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

3. Podobnie jak każda inna firma programistyczna z siedzibą w Unii Europejskiej, Usługodawca wdrożył strategię zgodności z 25 maja 2018 r. Praktyki Taagly w zakresie ochrony danych są teraz zgodne z RODO.

Usługodawca rozumie, że Klienci/Użytkownicy mają wymagania odnośnie ustawy RODO, które są bezpośrednio uzależnione od korzystania z Usługi Taagly i w związku z tym zostały podjęte odpowiednie kroki przez Usługodawcę:

 • Taagly zobowiązuje się do utrzymania środków bezpieczeństwa i prywatności wymaganych przez RODO.
 • Taagly jest zaangażowanie w odpowiednie mechanizmy przekazywania danych przy przesyłaniu danych poza UE.
 • Taagly oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami
 • Taagly zapewnienia, że wszyscy pracownicy są odpowiednio wykształceni w zakresie prawidłowego postępowania z danymi osobowymi.
 • Taagly zapewnienia, że pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych i przetwarzają je, są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa tych danych
 • Taagly zaangażuje się w powiadamianie właściwych organów regulacyjnych w przypadku naruszenia danych osobowych oraz szybkie informowanie Klientów/Użytkowników o takich naruszeniach.

Pliki Cookies

Ta strona, podobnie jak wiele innych, używa plików zwanych ciasteczkami, aby zoptymalizować korzystanie z Usługi Taagly lub Strony Firmowej Usługi.

Ta sekcja zawiera informacje na temat plików cookie, plików cookie używanych przez Taagly i wyłączania plików cookie w przeglądarce.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę (na przykład Google Chrome lub Safari) na komputerze lub telefonie komórkowym. Pozwalają one witrynom na przechowywanie rzeczy takich jak preferencje użytkownika. Ciasteczka można traktować jako “pamięć” witryny, dzięki czemu mogą rozpoznać użytkownika po powrocie i odpowiednio zareagować.

Wizyta w Usłudze Taagly lub na Stronie Firmowej Usługi może generować następujące rodzaje plików cookie:

 • ciasteczka użytkownika Taagly (trwałe i sesyjne)Korzystając z Usługi Taagly lub na Strony Firmowej Usługi, Usługodawca może wysłać jeden lub więcej plików cookie do komputera Klienta/Użytkownika/Odwiedzających witrynę, aby jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę i pozwolić Taagly np. pomóc szybciej zalogować się i usprawnić nawigację po witrynie. Plik cookie może przekazywać Usługodawcy anonimowe informacje o sposobie przeglądania Usługi. Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym po zamknięciu przeglądarki, aby mógł być używany przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt w Serwisie. Plik cookie sesji jest tymczasowy i znika po zamknięciu przeglądarki.
 • anonimowe pliki cookie analityczneZa każdym razem, gdy ktoś (Klienta/Użytkownika/Odwiedzający witrynę) odwiedza Usługę Taagly lub na Stronę Firmową Usługi, oprogramowanie dostarczane przez inną organizację generuje “anonimowy plik cookie analityczny”. Te pliki cookie mogą powiedzieć Usługodawcy, czy wcześnie Klient/Użytkownik/Odwiedzający witrynę, odwiedził witrynę. Twoja przeglądarka poinformuje nas, czy masz te pliki cookie, a jeśli nie, Taagly wygenerujemy nowe. Pozwala nam to Usługodawcy śledzić, ilu Klient/Użytkownik/Odwiedzający witrynę Usługodawca posiada i jak często odwiedzają oni witrynę.
  Jeśli Klient/Użytkownik/ nie jesteś zalogowany w Taagly, Usługodawca nie może używać tych plików cookie do identyfikacji. Usługodawca używa ich do zbierania statystyk, na przykład liczby odwiedzin strony. Jeśli Klient/Użytkownik/ jest zalogowany, Usługodawca pozna również szczegóły, które zostały wcześniej przekazana takie jak nazwa użytkownika/klienta i adres e-mail.
 • pliki cookie innych firm Usłudze Taagly lub na Stronie Firmowej Usługi inne organizacje mogą również ustawić własne anonimowe pliki cookie. Robią to, aby śledzić sukces ich aplikacji lub dostosowywać aplikację. Ze względu na sposób działania plików cookie Usługodawca nie ma dostępu do tych plików cookie, a druga organizacja nie może uzyskać dostępu do danych w plikach cookie używanych w w Usłudze Taagly lub na Stronie Firmowej Usługi.

Jak wyłączyć pliki cookie

Zazwyczaj można wyłączyć przeglądanie plików cookie przez przeglądarkę lub zatrzymać akceptowanie plików cookie z określonej witryny. Jednak niektóre funkcje naszej usługi mogą nie działać poprawnie, jeśli wyłączysz akceptowanie plików cookie.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień plików cookie. Zazwyczaj można je znaleźć w menu “Opcje” lub “Preferencje” w przeglądarce. Aby zrozumieć te ustawienia, możesz skorzystać z opcji “Pomoc” w przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji.

Start typing and press Enter to search